Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (SOU 2017:101)

Remissyttrande: 16 februari 2018
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2018/108
Ert diarienummer: S2017/07382/FST

Socialdepartementet

Konsumentverket ser positivt på arbetsgruppens förslag och har inga ytterligare synpunkter att lämna.

_________________________ 

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef. I handläggningen har också utredare Margareta Lindberg och föredragande utredare Ingrid Eriksson deltagit.

Mia Ohlsson
Beslutande

Ingrid Eriksson
Föredragande