Kemikalieinspektionens redovisning ”Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter – rapport från ett regeringsuppdrag”

Remissyttrande: 15 juni 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/400
Ert diarienummer: M2018/00903/Ke

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström.  I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors