Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder

Remissyttrande: 3 januari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1260
Ert Dnr: Fi2017/04463/V

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också juristen Otto Johansson Hansson och föredragande jurist Hanna Ackeberg deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Hanna Ackeberg
Föredragande