Konsumentverkets remissyttrande avseende Ds 2018:24 Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning

Remissyttrande: 27 augusti 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt Dnr: 2018/554
Ert Dnr: UD2018/09107/HI

Utrikesdepartementet
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad
103 39 Stockholm

 

Inledning

Konsumentverket tillstyrker regeringens förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. Vidare välkomnar Konsumentverket lagstiftning som syftar till att främja den gränsöverskridande handeln med varor och tjänster och skapar en väl fungerande inre marknad för Europas konsumenter. Att förordningen tillämpas likvärdigt på alla näringsidkare, även de baserade i tredjeland, som utövar verksamhet inom unionen finner myndigheten mycket positivt. Konsumentverket anser att det är viktigt att motverka diskriminering baserad på nationalitet, bosättningsort och etableringsort vid köp av varor och tjänster inom EU, och bedömer att reglerna kan få bättre genomslag än artikel 20 i direktiv 2006/123/EG (tjänstedirektivet). Konsumentverket anser att det är nödvändigt och bra att Sverige kompletterar förordningen med bestämmelser om proportionerliga, effektiva och avskräckande sanktioner. Remissyttrandet adresserar i första hand de kompletterande bestämmelserna och inte förordningen i stort.

Tillsyn (2 §)

Behörig tillsynsmyndighet (artikel 7)

Konsumentverket har noterat att regeringen inte har identifierat möjliga tillsynsmyndigheter i aktuell promemoria. Myndigheten kan emellertid konstatera att förordningen och dess kompletterande bestämmelser i första hand verkar ta sikte på att skydda konsumenter mot diskriminering vid gränsöverskridande handel av varor och tjänster. Förordningen omfattar förvisso diskriminering mellan näringsidkare, men dessa situationer bedöms vara relativt få eftersom förordningen inte omfattar individuellt förhandlade avtal. Dessutom är det endast köp avsedda för slutanvändning som omfattas av förordningen vilket utesluter handel mellan grossist- och detaljhandelsleden. 

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen skulle kunna vara en lämplig kandidat att ansvara för tillsynen i de fall en konsument utsatts för omotiverad geoblockering eller andra former av diskriminering i strid med förordningen. Det ska dock understrykas att Konsumentverkets nuvarande verksamhet generellt inte omfattar diskriminering av konsumenter. Konsumentverket vill även uppmärksamma regeringen på att artikel 6 i förordningen verkar kräva en fördjupad kunskap inom det konkurrensrättsliga regelverket, vilket Konsumentverket inte besitter. Det är viktigt att regeringen säkrar att det finns ett formaliserat samarbete mellan myndigheter om ansvarig myndighet kan komma att behöva rättsligt stöd i sitt tillsynsarbete.

Av promemorian framgår att regeringen, med hänvisning till kommissionens konsekvensanalys och det relativt låga antal klagomål inom området, drar slutsatsen att inga medel behöver tillskjutas för den myndighet eller de myndigheter som ska ansvara för tillsynen. Konsumentverket delar inte regeringens bedömning. Av samma konsekvensanalys framgår att arbetsbördan kan öka i och med den nya förordningen. Konsumentverket vet av erfarenhet att det är långt ifrån alla konsumenter som anmäler överträdelser till behörig myndighet; vilket även tas upp i kommissionens konsekvensanalys där det konstateras att många incidenter sannolikt inte rapporterats. Detta framgår även av ECC-nätverkets rapport Do Invincible Borders still Restrict Consumer Access to Services in the EU – Analysis of Article 20.2 of the Services Directive related to consumer complaints reported to ECC-Net between 2013-2015. Genom att konsumenter får kännedom om den nya förordningen och sina rättigheter bedömer Konsumentverket att antalet anmälningar kan komma att öka. Mot bakgrund av det låga antalet anmälningar anser Konsumentverket att det är desto viktigare att bedriva en aktiv tillsyn för att granska marknaden. Konsumentverket bedömer emellertid att det skulle bli svårt att genomföra granskningar för att upptäcka överträdelser av aktuell förordning på grund av dess gränsöverskridande karaktär. Det kan därför inte uteslutas att den eller de myndigheter som utses skulle behöva använda nya metoder och tekniska verktyg för att upptäcka fall där företag i Sverige utövar geoblockering eller på andra sätt bryter mot förordningen. Sammanfattningsvis anser Konsumentverket att medel behöver tillskjutas för att en effektiv och aktiv tillsyn ska kunna bedrivas.

Vidare är Konsumentverket positivt till att aktuell förordning läggs till i bilagan till förordning (EG) 2006/2004 om konsumentskyddssamarbete samt den reviderade förordningen (EU) 2017/2394 om konsumentskyddssamarbete. Samarbete mellan myndigheter inom EU är en förutsättning för att effektivt kunna sätta stopp för överträdelser av konsumentskyddslagstiftning som berör flera medlemsstater. Konsumentverket är svensk central kontaktpunkt och behörig myndighet för flera rättsakter enligt förordningarna om konsumentskyddssamarbete. EU:s geoblockeringsförordning omfattar endast gränsöverskridande situationer vilket innebär att flertalet ärenden kan komma att hanteras inom ramen för förordningarna om konsumentskyddssamarbete. Även om samarbetet mellan myndigheter inom EU fungerar väl kan det konstateras att dessa ärenden kräver en del administration, och därmed tid och resurser.

Behörig myndighet/organ för att ge stöd till konsumenter (Artikel 8)

Regeringen föreslår att Konsument Europa/ECC Sverige som ingår i nätverket European Consumer Centres ska utses som ansvarigt organ i enlighet med artikel 8 i förordningen. Konsumentverket tillstyrker regeringens förslag men anser av samma skäl som framförts ovan att medel behöver tillskjutas för att Konsument Europa/ECC Sverige på ett effektivt sätt ska kunna hantera tvister inom ramen för förordningen. Konsument Europa/ECC Sverige hanterar förvisso redan idag tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör omotiverad geoblockering i strid med artikel 20 i tjänstedirektivet, men i och med att myndigheten bedömer att antalet ärenden kan komma att öka krävs ytterligare resurser.

Sanktionsavgift 3-8 §§

Konsumentverket välkomnar regeringens förslag om att införa sanktionsbestämmelser för att uppfylla kravet på effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner i enlighet med förordningen. Om regeringen utser Konsumentverket till ansvarig tillsynsmyndighet bedömer Konsumentverket emellertid att det är mer ändamålsenligt att den föreslagna sanktionsavgiften ersätts med den redan etablerade marknadsstörningsavgiften som regleras genom 29–36 §§ i marknadsföringslagen (2008:486). Konsumentombudsmannen bör i sådana fall även kunna utfärda förbudsföreläggande och väcka talan med yrkande om förbud hos domstolen. Konsumentverket anser att två olika sanktioner, förbud vid vite och marknadsstörningsavgift är en lämplig kombination av sanktioner vid överträdelser av förordningen. Den av regeringen föreslagna sanktionsavgiften ska inte utdömas vid ringa överträdelser av förordningen. Konsumentverket anser att sanktioner ska kunna tilldömas även den som begår ringa överträdelser av förordningen eftersom artikel 3, 4 och 5 i aktuell förordning utgör faktiska förbud. Vid ringa fall anser myndigheten att det skulle kunna vara lämpligt att Konsumentombudsmannen utfärdade förbud förenat med vite alternativt väcker talan med yrkande om förbud hos domstolen. Vid allvarligare överträdelser kan båda sanktionerna bli aktuella,

Konsumentverket bedömer att förbuden enligt artikel 3, 4 och 5 i förordningen har större likheter med överträdelser av lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) och även vissa överträdelser av marknadsföringslagen (2008:486) än produktsäkerhetslagen (2004:451), och anser därför att de av myndigheten föreslagna sanktionerna är mer ändamålsenliga än sanktionsavgiften som bygger på produktsäkerhetslagstiftningen. Detta skulle även innebära att avgiften skulle avgöras av Patent- och Marknadsdomstolarna istället för förvaltningsdomstolarna.

Oavsett om överträdelser av förordningen skulle leda till regeringens föreslagna sanktionsavgift eller marknadsstörningsavgift måste rättstillämparen bedöma hur allvarlig överträdelsen är när beloppet fastställs. Av promemorian framgår att en särskild allvarlig överträdelse kan vara om en näringsidkare systematiskt bryter mot förordningen eller om överträdelsen har skapat särskild stor skada hos kunden. Konsumentverket anser att det kan komma att bli utmanande för rättstillämparen att avgöra hur allvarlig en överträdelse är av följande skäl:

(1)   Förordningens gränsöverskridande karaktär innebär att det sannolikt är konsumenter från andra medlemsstater som skulle kunna utsättas för diskriminering av företag i Sverige. Detta innebär att den svenska rättstillämparen är, till stor del, beroende av information och anmälningar från myndigheter i andra stater för att kunna avgöra om det handlar om en näringsidkare som systematiskt bryter mot förordningen.

(2)   Det kommer att bli svårt för rättstillämparen att avgöra om och i så fall hur stor ekonomisk skada en konsument lidit till följd av en överträdelse av förordningen. Hur bedöms en ekonomisk skada för en konsument som blivit automatiskt omdirigerad till en annan webbplats, eller blivit nekad att handla på grund av sin bosättningsort?

Mot bakgrund av svårigheten att bedöma hur allvarlig en överträdelse är anser Konsumentverket att det vore bra att införa ytterligare en sanktion i form av förbud förenat med vite.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också biträdande Konsumentombudsmannen och avdelningschefen Daniel Karfs, processrådet Pär Magnusson, ECC-direktören Jolanda Girzl och föredragande internationella handläggaren Emy Gustavsson deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Emy Gustavsson
Föredragande