Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Remissyttrande: 15 maj 2018
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2018/323
Ert diarienummer: M2018/00852/R

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors