Nya CO2-krav för lätta fordon

Remissyttrande: 22 januari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1362
Ert Dnr: M2017/02992/KI

Regeringskansliet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket ser positivt på ambitionen att minska utsläppen av koldioxid i syfte att bidra till en hållbar konsumtion. Konsumentverket är också positivt till att den nya testproceduren, WLTP, kommer att ligga till grund för utsläppskraven, eftersom den ger mer verklighetsförankrade värden av bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp än dess föregångare. Det är av stor vikt att konsumenterna känner tilltro till mätvärdena så att dessa kan beaktas vid inköp av nya personbilar. Detta bidrar till transparens och underlättar för konsumenter att göra medvetna val.

I övrigt har Konsumentverket inga synpunkter på förslaget.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschefen Gabriella Fenger-Krog och föredragande juristen Daniel Eliasson deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Daniel Eliasson
Föredragande