Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet

Remissyttrande: 22 maj 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/305
Ert diarienummer: Fi2018/01129/FPM

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen. 

I promemorian föreslås utökade informationsregler i syfte att ge de förmånsberättigade ökad möjlighet att tillvarata sina intressen samt säkerställa transparens under pensionsplanens alla faser. Konsumentverket ställer sig positivt till förslagen och anser att det är angeläget att de förmånsberättigade får tydlig information och ökad kunskap om sina pensioner under pensionsplanens alla faser.  

________________________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Hanna Ackeberg deltagit.

Joachim Allard, beslutande                                              
Hanna Ackeberg, föredragande