Promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Remissyttrande: 11 oktober 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/703
Ert diarienummer: Fi2018/02661/FPM

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm 

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

Mot bakgrund av att tjänstepensionen är en viktig del av inkomsten för många pensionärer anser Konsumentverket att det är positivt att utbudet kan bibehållas och breddas genom de nya reglerna, samtidigt som flera av de föreslagna åtgärderna väntas medföra ett ökat skydd för de försäkrade.

Vidare anser Konsumentverket att det är viktigt att de försäkrade får rätt information under pensionsplanens alla faser och att informationen är tillräcklig för att få en tydlig överblick och förståelse för villkoren i försäkringsavtalet.

Konsumentverket vill även uppmärksamma att då försäkringsavtalslagen (FAL) ska vara tillämplig på avtal mellan tjänstepensionsföretag och försäkringstagare har verket, genom hänvisningen till marknadsföringslagen i 10 kapitlet FAL, tillsyn över informationsbestämmelserna i FAL.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Hanna Ackeberg deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Hanna Ackeberg, föredragande