Remiss av betänkande SOU 2018:34 ”Vägen till hållbara vattentjänster”

Remissyttrande: 24 september 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/655
Ert diarienummer: M2018/01630/Nm

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också Marianne Wreifors deltagit.

Peter Vikström
Marianne Wreifors