Remisspromemoria – Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Remissyttrande: 6 november 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/715
Ert diarienummer: Fi2018/02700/V

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.v@regeringskansliet.se

Konsumentverket begränsar i sitt yttrande sina synpunkter till de delar som rör verkets uppdrag att tillvarata konsumenternas intressen.

6 Finansinspektionens utredningsbefogenheter

6.5 Rätt att förbjuda reklam

Enligt vad som föreslås i promemorian ska Finansinspektionen enligt lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning ha möjlighet att, tillfälligt eller permanent, förbjuda reklam som avser ett erbjudande av värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad. Samtidigt föreslås att även marknadsföringslagens (2008:486) (MFL) bestämmelser ska gälla för det fall konsumenter inte har fått tillräcklig information i samband med marknadsföring av sådana produkter. Regelverken kommer således att gälla parallellt.

Konsumentverket ställer sig positivt till att det införs en hänvisning till MFL genom vilken verkets tillsynsansvar tydliggörs. Konsumentverket bedömer det inte vara ett problem ur ett tillsynsperspektiv att bestämmelsen är utformad på ett sätt där regelverken gäller parallellt. En sådan utformning går per idag att återfinna i ett flertal lagar (se ex. lag (2004:46) om värdepappersfonder) och har mot bakgrund av det samverkansavtal som finns med Finansinspektionen fungerat väl.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. Juristen Amanda Nyström har varit föredragande.

Joachim Allard, beslutande 
Amanda Nyström, föredragande