Remissvar DS 2017:60, Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Remissyttrande: 15 februari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: DS 2017:60
Ert Dnr: 2017/1261

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket tillstyrker utredningens förslag men vill framföra nedanstående kommentar för avsnitten: 

8.6 Vilka krav på tillgänglighet ska gälla?
8.9 Tillgänglighetsutlåtande och kommentarsfunktion
8.10 Tillsynsmyndigheten och dess uppgifter

8.6 Vilka krav på tillgänglighet ska gälla?

Konsumentverket vill betona vikten av en tydlig vägledning sett till vilka krav på webbtillgänglighet som ska gälla. Med utgångspunkt i att utarbetandet av en standard pågår på EU-nivå samt att en uppdatering av WCAG 2.0 är på väg, så är det viktigt att de organisationer som berörs av lagen får en tydlig guidning i vilka tillgänglighetskriterier som ska gälla och när de ska gälla från. I bästa fall med goda exempel som möjliggör en ensning av de anpassningar och framtida lösningar som blir resultatet av den nya lagen. Ytterst till nytta för slutanvändaren men som även möjliggör kostnadsbesparingar i samband med utvecklingsinsatser för de berörda organisationerna.

8.9 Tillgänglighetsutlåtande och kommentarsfunktion

Konsumentverket vill trycka på vikten av närmare instruktioner och vägledning i utformning av tillgänglighetsutlåtande och kommentarsfunktion. Det underlättar för de organisationer som omfattas av lagen men bidrar också till en enhetlighet i funktion och utformning på de webbplatser och mobila applikationer som den nya lagen omfattar.  Även här förenklar det för slutanvändaren i kontakten med offentlig sektor och möjliggör kostnadsbesparingar i samband med utveckling i de berörda organisationerna.

Både 8.6 och 8.9 har potential att underlätta artikel 7.3 i direktivet som syftar till kompetenshöjande insatser för andra aktörer än de som direkt berörs av lagförslaget. Med vägledning och goda exempel ges en bättre möjlighet till spridning till andra aktörer.

8.10 Tillsynsmyndigheten och dess uppgifter

Konsumentverket ser positivt på att regeringen ger det samlade uppdraget till en myndighet när det gäller ansvaret för information, utbildning och tillsyn. Vi delar det resonemang som lyfts i skrivelsen om att det kan finnas fördelar med att dela upp ansvaret mellan olika myndigheter, men ur ett initialt kompetensuppbyggnadshänseende är det mer ändamålsenligt att samla ansvaret hos en och samma myndighet.

Beslutet om inrättandet av den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen, var inte taget när DS 2017:60 författades. Konsumentverket ställer sig positivt till att uppdraget ges till den nyinrättade Digitaliseringsmyndigheten. Konsumentverket tror på ett samlat kunskapsnav för digitala tjänster. Riktlinjer för webbtillgänglighet bör utgöra en central del hos den nya myndigheten.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef, Konsumentstöd. I handläggningen har också Elin Söderlind, verksjurist och föredragande Lars Boström, webbsamordnare deltagit.

Mia Ohlsson
Beslutande

Lars Boström
Föredragande