Remissvar SOU 2017:114 reboot – omstart för den digitala förvaltningen

Remissyttrande: 23 april 2018
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2018/105

Finansdepartementet
Enheten för digital förvaltning
103 33 Stockholm

Konsumentverket, har utifrån de aspekter som verket har att beakta, i huvudsak inget att invända mot förslagen i betänkandet. Konsumentverket vill dock särskilt kommentera nedanstående punkter.

Kapitel 5.1 - Om samverkan – möjligheter och befogenheter

Konsumentverket ställer sig positivt till föreslaget att Digitaliseringsmyndigheten tilldelas anslag för frivillig samverkan mellan olika aktörer för att främja den offentliga sektorns digitalisering.

Kapitel 7 – Mål för den offentliga förvaltningens digitaliseringsarbete

Konsumentverket är tveksamt till förslagen om mål för statliga myndigheters digitaliseringsarbete. Myndigheternas uppdrag varierar och det kan vara svårt att mäta och redovisa effekterna av ett sådant arbete.

Kapitel 21 - En lag om infrastruktur för digital post

Av utredningen framgår att mottagare, om de begärt det, har rätt att få digital post från statliga myndigheter om det inte finns särskilda skäl för det. Konsumentverket anser att myndigheter själva måste avgöra när det är olämpligt att använda en viss typ av informationsflöde via Mina meddelanden.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande generaldirektören Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksjuristen Elin Söderlind deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande 
Elin Söderlind, föredragande