Remissyttrande avseende EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

Remissyttrande: 22 augusti 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt Dnr: 2018/667
Ert Dnr: JU2018/03104/L2

ju.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. Juristen Elin Steno har varit föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Elin Steno
Föredragande