Remissyttrande avseende förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Remissyttrande: 26 februari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2018/193

n.registrator@regeringskansliet.se
per.havik@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter. 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Gabriella Fenger-Krog deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Gabriella Fenger-Krog
Föredragande