Remissyttrande avseende Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Remissyttrande: 22 augusti 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt Dnr: 2018/681
Ert Dnr: Ju2018/03570/L3

Ju.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 __________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Andreas Prochazka deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Andreas Prochazka
Föredragande