Remissyttrande avseende förslaget Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Remissyttrande: 4 oktober 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/867
Ert diarienummer: Fi2018/03052/S1

fi.remissvar@regeringskansliet.se


Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard.
I handläggningen har också föredragande enhetschefen Gabriella Fenger-Krog deltagit.

Joachim Allard, beslutande                                               

Gabriella Fenger-Krog, föredragande