Remissyttrande avseende förslaget Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)

Remissyttrande: 18 april 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2018/113

fi.registrator@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen. 

Konsumentverket bedömer att utredningen underskattat risken för s.k. greenwashing i samband med marknadsföring av gröna obligationer.   

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. 

I handläggningen har också föredragande enhetschefen Gabriella Fenger-Krog deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Gabriella Fenger-Krog
Föredragande