Remissyttrande avseende Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

Remissyttrande: 4 juni 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/294
Ert diarienummer: Ju2018/01146/L3

Ju.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Andreas Prochazka deltagit.

Joachim Allard, beslutande

Andreas Prochazka, föredragande