Remissyttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08 ”Funktionskrav på elmätare”

Remissyttrande: 12 februari 2018
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1185
Ert Dnr: M2017-02657/Ee

Energienheten
Miljö- och energidepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har i huvudsak inget att erinra mot Energimarknadsinspektionen förslag. Tanken är god – att funktionskraven ska främja en tillförlitlig och effektiv nätdrift, möjliggöra ökad integration av mikro-produktion och underlätta för kunderna att svara på marknadens prissignaler genom enkel tillgång till uppgifter som avläses i mätaren.

Även om dagens elkunder inte är så intresserade av att engagera sig i sin elanvändning kan det utvecklas mer av energitjänster i framtiden som kan hjälpa elkunder till ökad flexibilitet. Bland annat genom de förändringar som nu föreslås. Oavsett intresse, och förutsättningar för bidrag till flexibilitet, behöver mätare bytas ut. Merkostnaden för den typ av mätare som blir följen av funktionskraven förefaller begränsad.Om nätföretagen med hjälp av de smarta mätarna, och utan bekymmer för elkunderna, kan hantera näten på ett effektivare sätt än idag är det i sig ett motiv.

Säkerhets- och integritetsfrågor är viktiga i sammanhanget. Det är svårt att bedöma om man genom funktionskraven kommer att kunna hantera dessa frågor. Det kommer troligen alltid finnas en viss risk att obehöriga får tillgång till uppgifter som kan vara känsliga. Som Energimarknadsinspektionen påpekar finns den risken redan idag, men oavsett det behöver den här typen av frågor beaktas.

Det hade, som Konsumentverket även framförde i yttrandet över Energi-marknadsinspektionens rapport R2015:09, varit intressant att se hur andra länder hanterat funktionskrav på elmätare och vilka eventuella konsekvenser som uppstått för konsumenter. Det hade varit en fördel med en mer utförlig konsekvensanalys. Det svårt att fullt ut värdera det som nu föreslås. 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Peter Vikström, enhetschef. I handläggningen har också jurist Emelie Neidre, utredare Johan Jarelin och föredragande utredare Katarina Jacobson deltagit.

Peter Vikström
Beslutande

Katarina Jacobson
Föredragande