Riksbankskommitténs delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

Remissyttrande: 22 oktober 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/615
Ert diarienummer: Fi2018/02359/B

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

Riksdagen har beslutat att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. I detta ingår bland annat möjligheten att sätta in kontanter samt att ta ut kontanter från betalkonto över disk eller i uttagsautomater.

Av riksbankens undersökningar samt länsstyrelsens årliga bevakning av betaltjänster lyfts det att vissa grupper i samhället har extra behov av kontanttjänster. En av Riksbankskommittén utgångspunkter är att staten bör verka för att tillgången till kontanttjänster sker under kontrollerade former så att allmänhetens och samhällets behov av kontanter tillgodoses.

Konsumentverket delar den uppfattningen och ser därmed positivt på att utredningen vill säkra möjligheten för kontantuttag för de som bor i glesbygden samt för grupper med särskilda behov (äldre, nyanlända, personer med funktionsvariationer).

____________________________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också juristen Anna Hult och föredragande jurist Rudina Muliqi deltagit.

Joachim Allard, beslutande                                           

Rudina Muliqi, föredragande