Utkast till global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Haagkonferensen)

Remissyttrande: 29 oktober 2018
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer:2018/884
Ert diarienummer:Ju2016/04170/DOM

Justitiedepartementet
Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Konsumentverket har inga synpunkter på utkastet till global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

__________________________ 

Detta yttrande har beslutats av biträdande KO och biträdande avdelningschefen Daniel Karfs. I handläggningen har också enhetschefen Andreas Prochazka, internationella handläggaren Sara Wahlberg och föredragande processrådet Pär Magnusson deltagit.

Daniel Karfs, beslutande                                               
Pär Magnusson, föredragande