En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70

Remissyttrande: 8 januari 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/1270
Ert diarienummer: S2018/04805/FST

Socialdepartementet - Enheten för familj och sociala tjänster

Konsumentverket har inga synpunkter.

______________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Wikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Wikström, föredragande