Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet – Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse

Remissyttrande: 20 september 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/907
Ert diarienummer: I2019/01869/E

Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket är i stort positivt till de ändringar som föreslås till direktivet om energieffektivitet-Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse. Den geografiska utbredning och energiprestanda som föreslås i ändringen i förordning (2014:348) förefaller rimlig. Att ändringsdirektivet medger en proportionalitetsbedömning ser Konsumentverket som ändamålsenligt.

Konsumentverket har följande synpunkter och kommentarer till förslagen i promemorian.

Konsumentverket anser att en följd av direktivet kan bli att slutanvändaren drabbas av onödiga kostnader som inte har någon koppling till energieffektivisering. Mätning av värme och tappvarmvatten innebär inte per automatik en ökad energieffektivitet. För att mätningen ska resultera i ökad energieffektivitet krävs att slutanvändaren tar till sig informationen och förändrar sitt beteende. Hur slutanvändaren får ta del av informationen är oklart.

Slutanvändarens beteende är oftast av större vikt än eventuella tekniska besparingsåtgärder. Generellt bör detta belysas bättre i den föreslagna ändringen i förordning (2014:348). Dessutom bör fastighetsägare ges möjlighet och uppmuntran att genomföra beteendefrämjande åtgärder innan tekniska lösningar genomförs. Eftersom kostnaden för mätning och debitering kommer att debiteras slutanvändaren är detta också den mest kostnadseffektiva lösningen för slutanvändaren.

Konsumentverket föreslår att Boverket får i uppdrag att ta fram vägledningar för hur fastighetsägare kan genomföra beteendefrämjande åtgärder för att på så sätt minska byggnadens energiprestanda.

Avsnitt ”Undantag när byggnadsägaren genomför andra åtgärder för energieffektivisering” (s. 22)

För att komplettera de tekniska åtgärder som listas i detta avsnitt bör även olika beteendefrämjande åtgärder (exempelvis informationskampanjer, nudging etc.) ingå.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef Konsumentstöd. I handläggningen har också jurist Emelie Neidre, utredare Maria Nyquist och föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

Mia Ohlsson, beslutande

Kristina Difs, föredragande