Konsumentverkets remissyttrande gällande Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Remissyttrande: 2 oktober 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/1053
Ert diarienummer: I2019/01695/E

Infrastrukturdepartementet

i.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef Konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

__________________________

Mia Ohlsson, beslutande

Kristina Difs, föredragande