Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Remissyttrande: 8 februari 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/103
Ert diarienummer: M2019/00116/Kl

Miljö- och energidepartementet
Klimatenheten

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef. I handläggningen har föredragande utredare Anna-Maria Lundholm deltagit.

Mia Ohlsson, beslutande
Anna-Maria Lundholm, föredragande