Mindre aktörer i energilandskapet- förslag med effekt (SOU 2018:76)

Remissyttrande: 11 november 2019

Vårt diarienummer: 2019/891
Ert diarienummer: I2019/00922/E

Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har följande synpunkt och kommentar till huvudförslagen som utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring lämnar.

Avsnitt 4.4 Styrmedel får större effekt med kunskap från beteendeekonomi

Energimyndigheten uppmuntras att ha dialog med Konsumentverket i arbetet med att ta fram en plan för hur beteendeinsikter kan tas tillvara och integreras i kommunikationsinsatser och därmed tillvarata Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtions kunskap och erfarenheter inom området.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef Konsumentstöd. I handläggningen har också jurist Daniel Eliasson, utredare Kristina Difs och föredragande beteendestrateg Maria Nyquist deltagit.

Mia Ohlsson,beslutande

Maria Nyquist, föredragande