Promemorian Höjt tak för rutavdrag

Remissyttrande: 24 januari 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/26
Ert diarienummer: Fi2019/00124/S1

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande