Promemorian Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Remissyttrande: 27 september 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/956
Ert diarienummer: Fi2019/02539/B

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fi.fma.b@regeringskansliet.se

Konsumentverket ser positivt på förslaget att reglera hur presentationen av betalningsalternativ vid e-handel ska utformas.

Enligt Konsumentverket är det av stor vikt att betalningsalternativ inte presenteras på sådant sätt som leder till att konsumenter tecknar omotiverade eller omedvetna kreditavtal. Konsumentverket ser således positivt på att konsumenter behöver vidta aktiva val för att ingå kreditavtal, vilket blir följden av förslaget.

Konsumentverket anser dock att det finns behov för ytterligare utredning gällande förslagets utformning, detta för att säkerställa myndighetens möjlighet att bedriva tillsyn.

Som förslaget är utformat kommer betaltjänstleverantörerna att bära ansvaret för hur informationen om olika betalningsalternativ presenteras på e-handlarens webbplats. Konsumentverket har dock uppmärksammats på att det för e-handlare inte föreligger något hinder att samarbeta med flera betaltjänstleverantörer för tillhandahållandet av webbplatsens betalningsfunktion, se kap. 3.2 i promemorian. Detta kan medföra att det endast är e-handlaren som i slutändan har kontroll över hur betalningsalternativen i presenteras på webbplatsen, vilket kan försvåra Konsumentverkets tillsyn.

Det bör övervägas om regleringen ska införas i konsumentkreditlagen (2010:1846) istället för betaltjänstlagen (2010:751), vilket innebär att Konsumentverket kan utöva tillsyn över näringsidkaren som förfogar över presentationen av betalningsalternativen.   

E-handlaren får då bära ansvaret för hur betalningsalternativen presenteras på den egna webbplatsen. Genom en sådan utformning undviks oklarheter gällande vem som bär ansvaret i situationer där flera betaltjänstleverantörer varit iblandande.

__________________________ 

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande jurist Rudina Muliqi deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande

Rudina Muliqi, föredragande