Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Remisspromemoria: 19 december 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt Diarienummer: 2019/1514
Ert Diarienummer: Fi2019/03851/FPM

Regeringskansliet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.
__________________________ 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Hanna Ackeberg deltagit.

__________________________ 

Joachim Allard, beslutande                                     

Hanna Ackeberg, föredragande

fi.remissvar@regeringskansliet.se