Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Remissyttrande: 5 februari 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/1272
Ert diarienummer: Fi2018/03804/FPM

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.fpm@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef konsumentskydd. I handläggningen har också föredragande jurist Katrin Kappenlund deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Karin Kappenlund, föredragande