Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

Remissyttrande: 19 juni 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer 2019/641
Ert diarienummer M2019/00661/S

Miljö- och energidepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter att lämna på det aktuella betänkandet. 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Johan Jarelin, föredragande