Remiss av Promemorian Sänkt skatt på drivmedel

Remissyttrande: 24 september 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/1199
Ert diarienummer: Fi2019/03089/S2

Finansdepartementet
Fi.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter att lämna på den aktuella promemorian.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef. I handläggningen har föredragande enhetschef Malin Lindquist Skogar deltagit.

 __________________________

Mia Ohlsson
Beslutande

Malin Lindquist Skogar
Föredragande