Remissyttrande avseende betänkandet Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)

Remissyttrande: 22 augusti 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/760
Ert diarienummer: Ju2019/01281/L4

ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L4@regeringskansliet.se

Konsumentverket välkomnar de förslag som lämnas i syfte att minska bedrägeribrott som drabbar konsumenter.

Av konsekvensanalysen framgår att kostnaden för det föreslagna ID-kortet beräknas till ca 400kr. Även om avgiften utslagen på den föreslagna giltighetstiden om fem år är förhållandevis låg kan dock en engångsutgift om 400kr medföra att ekonomiskt svaga konsumenter hamnar utanför samhällsutvecklingen.

En statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan förväntas bidra till minskningen av bedrägeribrott som drabbar konsumenter. Konsumentverkets bedömning är att den statliga e-legitimation även kan få effekt vad avser andra e-legitimationers säkerhet. För att den statliga e-legitimationen ska få avsedd effekt är det viktigt att den lösning som väljs är tillräckligt användarvänlig för att få spridning.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschefen Gabriella Fenger-Krog, juristen Rudina Muliqi och föredragande jurist Martin Olsson deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Martin Olsson, föredragande