Remissyttrande avseende Boverkets rapport 2019:61 - Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Remissyttrande: 22 augusti 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/1006
Ert diarienummer: I2019/01698/E

Infrastrukturdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande