Remissyttrande avseende Promemorian Skatt på plastbärkassar

Remissyttrande: 4 september 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/912
Ert diarienummer: Fi2019/02465/S2

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Skatt på plastbärkassar

Konsumentverket ser sammantaget positivt på de förslag som lämnas i promemorian utifrån syftet att minska konsumtionen och förbrukningen av plastbärkassar. Konsumentverket delar bedömningen att nuvarande förbrukningsnivå leder till ett ineffektivt nyttjande av resurser och att föreslagen skatt har potential att uppnå en varaktig minskning av förbrukningen. Konsumentverket önskar dock att framföra följande synpunkter.

I materialet ges ingen bild av hur miljöskadlig dagens förbrukning och hantering av just plastbärkassar är i relation till andra produkter som helt eller delvis består av eller omsluts av plast. Vidare ges ingen tydlig bild av just plastbärkassens bidrag till nedskräpning och uppkomst av mikroplast. Mot denna bakgrund kan vi inte bedöma åtgärdens betydelse ur ett miljöperspektiv.

Som konstateras i avsnitt 4.5 Effekter för miljön, är det inte säkert att handeln väljer att ta ut kostnaden för plastbärkassen i priset på kassen. Väljer handeln att inte ta ut kostnaden i priset på plastbärkassen mister skatten sin styrande effekt på konsumenten. Vi anser att skatteförslaget behöver utformas så att handeln åläggas att ta ut kostnaden på plastbärkassen.

En målsättning är att konsumenterna ska gå från att agera på ett behov i köpögonblicket till att redan innan köpögonblicket ha sett till att tänka på och ha med sig en kasse. För att konsumenten ska kunna ta hem sina varor på ett mer resurseffektivt sätt än att köpa en ny plastbärkasse anser vi att konsumenten behöver lättillgänglig och kunskapsbaserad information om det ur miljösynpunkt bättre alternativet samt tillgång till dessa alternativ. Ett sådant resonemang anser vi saknas promemorians konsekvensanalys.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande utredare Anna-Maria Lundholm deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Anna-Maria Lundholm, föredragande