Remissyttrande avseende styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

Remisspromemoria: 22 november 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/1136
Ert diarienummer: S2019/02213/FST

Socialdepartementet

 socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

1. Generella synpunkter

Konsumentverket anser att de övergripande mål som föreslås i utredningen bör preciseras så att de tydligare tar sikte på de problem eller funktionshinder som behöver åtgärdas inom respektive samhällsområde.  

Konsumentverket anser vidare att Myndigheten för delaktighet (MFD) bör få i uppdrag att stödja de samordnande myndigheterna i arbetet med att ta fram genomförandeplaner och indikatorer för de prioriterade samhällsområdena. MFD bör också få i uppdrag att stödja arbetet mellan myndigheterna och att säkerställa kvaliteten på genomförandeplaner och indikatorer. Valet av- och kvaliteten på genomförandeplaner och indikatorer kommer att bli avgörande för hur väl funktionshinderpolitiken kommer att kunna styras, följas upp och analyseras.

Konsumentverket tillstyrker utredningens förslag när det gäller utveckling av statistiken på området. För att kunna följa utvecklingen och följa upp funktionshinderpolitiken är det viktigt att det finns statistik av god kvalitet.

2. Frågor av särskild vikt

Konsumentverket ifrågasätter värdet av utpekandet av områdena som benämns ”frågor av särskild vikt”. På ett generellt plan är det otydligt hur dessa frågor ska styras och följas upp, då det inte finns något utpekat ansvar för detta. Konsumentverket föreslår istället att några av dessa områden integreras i de sju prioriterade samhällsområdena. Det gäller bland annat konsumentfrågorna som har tydlig koppling till ”Transporter” (kollektivtrafikfrågor) och till ”Bostad, byggd miljö och samhällsplanering” (tillgänglighet till butiker och butiksmiljöer).

Digitaliseringen slår igenom inom alla sektorer och ökar i hög grad möjligheterna för många personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället. Samtidigt skapar den stora hinder och utanförskap för andra. Konsumentverket anser därför att särskilt fokus bör ägnas frågan om digital tillgänglighet inom samtliga prioriterade samhällsområden, till exempel genom en integrering i genomförandeplaner och indikatorer.

3. Eventuellt uppdrag till Konsumentverket att återrapportera brister i tillgänglighet och hinder

Konsumentverket är positivt till att utredningen uppmärksammat att det finns brister i tillgänglighet och hinder som konsumenter med funktionsnedsättning möter i sin vardag och att dessa behöver komma till regeringens kännedom. Utifrån den knapphändiga skrivningen i utredningen är det dock svårt att ta ställning till vad ett sådant uppdrag skulle innebära. Det gäller både i fråga om resurser, kompetens och ambitionsnivå, men också hur uppdraget i så fall skulle avgränsas mot andra myndigheters uppdrag.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cecilia Tisell generaldirektör.
I handläggningen har också Peter Vikström verksamhetsanalytiker, Andreas Prochazka, enhetschef och föredragande utredare Anna-Carin Widmark deltagit.

Cecilia Tisell, beslutande

Anna-Carin Widmark, föredragande