Remissyttrande avseende Tillträde till Rotterdamreglerna (SOU 2018:60)

Remissyttrande: 17 januari 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/1271
Ert diarienummer: Ju2018/04011/L3

Ju.remissvar@regeringskansliet.se 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Andreas Prochazka deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Andreas Prochazka, föredragande