Remissyttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Remissyttrande: 17 december 2019
REMISSYTTRANDE

Ert diarienummer: M2019/01776/R
Vårt diarienummer: 2019/1338

Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter att lämna på den aktuella promemorian.
__________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef. I handläggningen har också enhetschef Kristofer Johannesson och föredragande utredare Anna-Maria Lundholm deltagit.

Mia Ohlsson, beslutande
Anna-Maria Lundholm, föredragande