Yttrande över departements-promemorian "En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning" (Ds 2018:41)

Remissyttrande: 29 mars 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2018/1247
Ert diarienr: N2018/05674

Regeringskansliet

Konsumentverkets kommentarer är koncentrerade till ändringarna i lagen (2013:363) om ekologisk produktion där myndigheten har ett utpekat kontrollansvar ifråga om marknadsföring.

20.8 Förslaget till ändring i lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion

Enligt förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion anges ii § att Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Styrelsen för ackreditering är behöriga myndigheter. Vidare anges i 5 § att Konsumentverket utövar sådan kontroll som avses i 2 § i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ifråga om marknadsföring.

I lagen om kontroll av ekologisk produktion används begreppet kontrollmyndigheter för de myndigheter som utövar kontroll på området. I den föreslagna paragrafen 12 a anges att en kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen. Till skillnad från vad som anges i artikel 140 i den nya kontrollförordningen så är det kontrollmyndigheter, och inte behöriga myndigheter, som ska omfattas av kravet på ett
rapporteringssystem.

Konsumentverket uppfattar detta som att myndigheten inte är förpliktigad enligt den nya kontrollförordningen att tillhandahålla ett rapporteringssystem då den inte utgör en behörig myndighet enligt förordningen om ekologisk produktion. Skrivningen i den föreslagna paragrafen 12 a i lagen om ekologisk produktion innebär däremot att ett sådant krav åläggs samtliga kontrollmyndigheter och således även Konsumentverket.

Konsumentverket skiljer sig från övriga kontrollmyndigheter på så vis att
myndigheten enbart granskar marknadsföring på området. Konsumentverket
är heller ingen sådan behörig myndighet till vilken kontrollförordningen riktar
sig. Av utredningen framgår inga motiv till varför Konsumentverket ska
omfattas av kravet på att tillhandahålla ett rapporteringssystem. Inte heller
konsekvenserna för Konsumentverket berörs. Konsumentverket avstyrker
därför förslaget i den delen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I
handläggningen har också föredragande jurist David Ånesjö deltagit.

Joachim Allard, beslutande
David Ånesjö, föredragande