Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3

Remissyttrande: 18 mars 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2020/212
Ert diarienummer: M2020/00078/Ke

Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.
__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också enhetschefen Malin Lindquist Skogar och föredragande handläggaren Katarina Jacobson deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande                                     

Katarina Jacobson, föredragande