Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6)

Remissyttrande: 3 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarenr: 2020/216
Ert diarienr: N2020/00452/RS

Näringsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

 ___________________________________

Joachim Allard, beslutande  
Kristofer Johannesson, föredragande