Promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

Remissyttrande: 25 februari 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/182
Ert diarienr: UD2019/09079/HI

Utrikesdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också juristen Åsa Persson och föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande

Kristofer Johannesson, föredragande