Remiss av promemoria – En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Remissyttrande: 24 mars 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/1647
Ert diarienummer: N2019/03272/RS

n.registrator@regeringskansliet.se

Miljöpåståenden i marknadsföring har stor kommersiell betydelse för konsumenter. Det är av största vikt att konsumenter kan lita på att produkter som marknadsförs som ekologiska uppfyller de krav som finns gällande ekologisk produktion. Konsumentverket ser således särskilt positivt på de förslag som innebär ett förtydligande för konsumenter, till exempel att de behöriga myndigheterna ska ansvara för offentliggörande av en sammanställd förteckning över ekologiska aktörer.

Konsumentverket är vidare positivt till att kontrollorganens beslut kan få omedelbar verkställighet eftersom det kan antas öka konsumenternas möjlighet att göra medvetna och trygga val.

Konsumentverket har inga övriga synpunkter.
_________________________________________________
Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschef Gabriella Fenger-Krog, jurist Maja Rogemyr och föredragande jurist Linda Halvarsson deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Linda Halvarsson, föredragande