Remiss av promemoria – Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Remissyttrande: 9 juni 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/541
Ert diarienr: Fi2020/02404/OU

fi.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på det reviderade förslaget för ett stärkt spelarskydd. I övrigt hänvisas till Konsumentverkets tidigare remissvar i ärende Fi2020/01934/OU.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschef Johan Ohlsson och föredragande jurist Linda Halvarsson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Linda Halvarsson, föredragande