Remiss Ds 2019:32 Anpassningar av EU:S förordningar om medicinteknik - del 2

Remissyttrande: 15 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/30
Ert diarienr: S2020/00051/FS

Socialdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande