Remisspromemoria – Sverige och bankunionen

Remissyttrande: 15 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/84
Ert diarienr: Fi2019/04232/B     

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

Av utredningen framgår att ett eventuellt deltagandes effekt på förutsättningarna för ett gott konsumentskydd inte beaktats. Konsumentverket anser att en sådan utredning bör genomföras och att förutsättningarna för ett gott konsumentskydd beaktas i det fortsatta arbetet.

Konsumentverket har i övrigt inga synpunkter gällande utredningen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Anna K Hult deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Anna K Hult, föredragande