Remissvar på promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Remissyttrande: 6 februari 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt Diarienummer: 2019/649
Ert Diarienummer: UD2018/07645/HI

Utrikesdepartementet

ud.hi.remiss@gov.se

ud.registrator@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________

Detta yttrande har beslutats av biträdande Konsumentombudsmannen Daniel Karfs och föredragande har varit processrådet Pär Magnusson.

_____________________________

Daniel Karfs, beslutande
Pär Magnusson, föredragande