Remissvar på kompletterande promemoria till Ds 2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Remisspromemoria: 19 augusti 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2019/1323
Ert diarienr: S2020/04978/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inget att erinra mot det kompletterande ändringsförslaget.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av biträdande avdelningschef Daniel Karfs. I handläggningen har också enhetschef Kristofer Johannesson och föredragande utredare Helena Nilsson deltagit.

 __________________________

Daniel Karfs, beslutande                                                  
Helena Nilsson, föredragande