Remissyttrande - Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Remissyttrande: 7 december 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1035
Ert diarienr: I2020/01324

Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande