Remissyttrande - Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Remissyttrande: 7 september 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/587
Ert diarienr: I2020/01387/E

i.remissvar@regeringskansliet.se

När Konsumentverket de senaste åren har presenterat Konsumentrapporten, som är en rapport över de marknader som konsumenten upplever som problematiska, har elmarknaden förekommit på topp tio listan samtliga år. Rapporterna har bland annat visat att konsumenter upplever elmarknaden som svår att förstå. Om lokaliseringssignaler i elnätstariffer införs är det mot denna bakgrund viktigt att konsumenten får information som är utformad så att denne kan tillgodogöra sig informationen på ett sådant sätt att konsumenten förstår och kan förutse sin nättariff. Detta för att konsumenten ska kunna vidta de åtgärder som behövs för att minska sina elnätskostnader.

____________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

____________________

Joachim Allard, beslutande 
Ulrika Edlund,  föredragande